SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Udelením tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytujete súhlas na to, aby spoločnosť Alaris Czech Republic, s.r.o., Chmelník 1157, 763 02 Zlín - Malenovice, ČR, IČO: 01915037, DIČ: CZ01915037, zapísaná na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 84741 (ďalej ako "správca") spracovávala Vaše osobné údaje podľa ďalej uvedených podmienok.

Rozsah spracovania Vašich osobných údajov
Správca bude Vaše osobné údaje spracovávať v rozsahu, v akom ste ich poskytli v súvislosti s marketingovými aktivitami správcu, konkrétne s prihlásením k odberu mailových, tlačených alebo telefonických oznámení. Správca bude spracovávať meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresu bydliska alebo adresu prevádzkarne a názov organizácie.

Účel spracovania Vašich osobných údajov
Správca bude Vaše osobné údaje spracovávať na účely priameho marketingu (tj. ponúkanie produktov a služieb správcu) vrátane zasielania obchodných oznámení v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a analýzy Vášho správania týkajúcich sa týchto obchodných oznámení za účelom zasielania personalizácie ponuky služieb.

Právny základ spracovania osobných údajov
Právnym základom spracovania je tento Váš súhlas a skutočnosť, že Vaše osobné údaje sú potrebné pre naplnenie jednotlivých účelov priameho marketingu, na ktorých odber ste sa prihlásili. Osobné údaje sú spracovávané v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov - Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 - (ďalej ako "GDPR").

Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje spracovávané
Správca bude Vaše osobné údaje spracovávať v súvislosti s vyššie uvedeným účelom priameho marketingu, a to po dobu časovo neobmedzenú od otvorenia obchodného oznámenia zaslaného správcom, alebo od vykonania posledného nákupu, pokiaľ tento súhlas neodvoláte.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
Tento Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom zaslania emailu na adresu: marketing@alaris.cz. Odvolanie súhlasu je rovnako možné priamo z každého Vám zaslaného obchodného oznámenia e-mailom. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, než je súhlas.

Osoby s prístupom k Vašim osobným údajom
K Vašim osobným údajom bude mať prístup správca, jeho zamestnanci a prípadne tiež tretie osoby - spracovatelia, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa všetky požiadavky GDPR a ktorí budú dostatočne chrániť Vaše práva a Vaše osobné údaje. Týmito osobami sú najmä právni a marketingoví poradcovia a spoločnosti zabezpečujúce rozosielanie obchodných oznámení a newsletterov. Tieto osoby však budú mať prístup k týmto údajom len po dobu nevyhnutne nutnú a v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ak to bude potrebné pre poskytnutie služby a splnenie zákonných požiadaviek.

Kontaktné údaje správcu
Správcu môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: marketing@alaris.cz alebo písomne na adrese sídla správcu. Správca je oprávnený požadovať preukázanie Vašej totožnosti s cieľom zamedziť neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom. Za účelom zvyšovania kvality služieb a uchovávania záznamov o plnení právnych povinností správcu, môže byť všetka komunikácia medzi Vami a správcom monitorovaná.

Vaše práva súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov
Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, opraviť či doplniť osobné údaje, požadovať obmedzenie spracovania, vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov, požadovať prenesenie údajov, prístupu k svojim osobným údajom, byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov, vymazaní a ďalšie práva stanovené v GDPR.

Právo vzniesť námietku
Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ak ich správca spracováva na účely priameho marketingu. Námietku je nutné podať správcovi. V prípade, že vznesiete námietku proti spracovaniu za účelom priameho marketingu, správca osobné údaje v tomto rozsahu ďalej nespracováva, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pre určenie, výkon či obranu právnych nárokov. Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä čl. 21 GDPR.

Právo podať sťažnosť na dozornom úrade
Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov, alebo neplnenia povinností správcu plynúcich z GDPR k dozornému úradu. Dozorným úradom v SR je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Povinnosť poskytnúť osobné údaje. Následky neposkytnutia osobných údajov
Vaše osobné údaje poskytujete úplne dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť ich poskytnúť. V prípade, že Vaše osobné údaje neposkytnete, nehrozí Vám žiadna sankcia. Avšak, ak osobné údaje správcovi neposkytnete, nebude Vám môcť posielať jednotlivé obchodné oznámenia, ku ktorým sa prihlasujete vyššie (napr. bez Vašej emailovej adresy Vám správca nebude schopný zaslať novinky zo spoločnosti a o nových produktoch). Je však iba na Vašom uvážení, či chcete tieto oznámenia dostávať alebo nie.

ZISTIŤ CENU

Nastavenie súkromia a cookies

Súhlasom so zdieľaním dát nám poskytnete informácie, ktoré potrebujeme na zlepšovanie, analýzu a marketing naprieč týmito webovými stránkami. Ďalej súhlasíte s odovzdaním údajov tretím stranám a mimo EÚ. Prehlasujeme, že Vami poskytnuté informácie sú zabezpečené proti zneužitiu.

Nastavenie súkromia a cookies

Súhlasom so zdieľaním dát nám poskytnete informácie, ktoré potrebujeme na zlepšovanie, analýzu a marketing naprieč týmito webovými stránkami. Ďalej súhlasíte s odovzdaním údajov tretím stranám a mimo EÚ. Prehlasujeme, že Vami poskytnuté informácie sú zabezpečené proti zneužitiu.

Dajte nám prosím vedieť, ktoré dáta nám a našim partnerom dovolíte spracovať.


Technické údaje

Trvalo zapnuté

Webové stránky potrebujú technické údaje na správne fungovanie. Bez týchto dát by nebolo možné napríklad vyhľadávať, prehrať video alebo dokončiť objednávku v e-shope.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.